Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z | Č | Đ | Ž
Number of items: 60.

A

Anić Jurica, Sonja (2018) Utjecaj prekomjerne tjelesne mase, debljine i visceralne masti na spermiogram i hormonski status [Influence of overweight, obesity and visceral fat on spermiogram and hormonal status]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

B

Barić, Hrvoje (2018) Sustavni pregled i meta-analiza kliničkih pokusa metodama komplementarne i alternativne medicine u liječenju generaliziranoga anksioznoga poremećaja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Basara, Latinka (2018) Biološki, psihološki i socijalni čimbenici kao predskazatelji zapuha u bolesnika s kroničnim opstrukcijskim bolestima pluća [Biological, psychological and social factors as dyspnea predictors in patients with chronic obstructive respiratory diseases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bobuš Kelčec, Iva (2018) Imunohistokemijska izraženost estrogenskih receptora beta u papilarnom karcinomu štitnjače [Immunohistochemical expression of estrogen receptor beta in papillary thyroid carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Božek, Tomislav (2018) Utjecaj polimorfizama gena za dopamin beta hidroksilazu i katekol-O-metil transferazu na učinkovitost liječenja inzulinom detemir u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti [ The influence of dopamine beta hydroxylase and catechol-O-methyltransferase gene polymorphisms on the efficacy of detemir therapy in patients with type 2 diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brajević - Gizdić, Igna (2018) Značaj osobina ličnosti i stilova privrženosti u odabiru supstitucijske farmakoterapije ovisnika o opijatima [The importance of personality traits and attachemt styles in choosing substitution pharmacoterapy in opioid addictive patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bumber, Boris (2018) Uloga metaloproteinaza matriksa i njihovih inhibitora u razvoju vratnih metastaza papilarnoga karcinoma štitne žlijezde [Role of matrix metalloproteinases and their inhibitors in the development of cervical metastases in papillary thyroid cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

D

Dežmalj Grbelja, Lidija (2018) Analiza refleksa treptaja u oboljelih od multiple skleroze [Analysis of the blink reflex in multiple sclerosis patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

E

Ejubović, Emina (2018) Povezanost koncentracije preovulacijskoga i postovulacijskoga progesterona u serumu i ishoda izvantjelesne oplodnje [The relationship between the preovulatory and postovulatory progesterone serum concentration and the outcome of in vitro fertilization]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

F

Flegar, Darja (2018) Karakterizacija reakcije osteoklastnih progenitora i pojačane osteoresorpcije u mišjem modelu reumatoidnoga artritisa [Characterization of osteoclast progenitor responses and increased osteoresorption in mouse model of rheumatoid arthritis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Gashi, Goneta (2018) The frequency of micronuclei in peripheral blood lymphocytes and buccal exfoliated cells in women with cervical cancer. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Habek, Nikola (2018) Izraženost i učinci urogvanilina u mozgu miša [Expression and effects of uroguanylin in the mouse brain]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Hmelik, Stjepan and Dobrenić, Margareta and Huić, Dražen (2018) F-18 FDG PET/CT in pulmonary artery sarcoma: clinical vignette. Nuclear Medicine Review, 21 (1). pp. 48-9. ISSN 1506-9680

I

Ilić, Katarina (2018) Povezanost sastava gangliozida i izražaja neuroplastina s neurodegenerativnim promjenama [Association of ganglioside composition and neuroplastin expression with neurodegenerative changes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

J

Jakupi, Xhevat (2018) Molecular Epidemiology of Hepatitis C virus in Prishtina region of Kosovo [Molekularna epidemiologija virusa Hepatitisa C u regiji Priština na Kosovu]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jakšić Jurinjak, Sandra (2018) Povezanost ehokardiografskih pokazatelja funkcije desne klijetke srca i vrijednosti širine distribucije volumena eritrocita u bolesnika sa sustavnom sklerozom [Relationship between echocardiographic right ventricular function parameters and red cell distribution width in patients with systemic sclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jerković Gulin, Sandra (2018) Korelacija histoloških i imunohistoloških svojstava T-staničnoga limfoma kože (Mycosis fungoides) s kliničkom slikom, stadijem i ishodom bolesti u desetogodišnjem razdoblju [Correlation of histological and immunohistochemical properties of T-cell skin lymphoma (mycosis fungoides) with the clinical picture, stage and patient outcome in ten-year period]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurin, Maja (2018) Dugotrajno neurološko i kognitivno praćenje prvoga i drugoga dvojajčanoga blizanca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Kekin, Ivana (2018) Brzina cerebralnoga protoka u bolesnika s prvom psihotičnom epizodom [Velocity of Cerebral Blood Flow in Patients with First Psychotic Episode]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kelava, Lidija (2018) Uloga suvremenih metoda refrakcijske kirurgije u istodobnom oporavku vidne oštrine na blizinu i na daljinu [Role of modern refractive surgery methods in simultaneous recovery of visual acuity at near and distance]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kiđemet-Piskač, Spomenka (2018) Vrednovanje određivanja ukupnih i fosforiliranih tau proteina u likvoru radi razlikovanja Alzheimerove bolesti i vaskularne demencije [Evaluation of measurement of total and phosphorylated tau proteins in cerebrospinal fluid for differentiation of Alzheimer's disease and vascular dementia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Klobučar, Aleksandra (2018) Povezanost trihotilomanije i poremećaja nedostatka pažnje s hiperaktivnošću u djece i adolescenata [Correlations between Trichotillomania and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in children and adolescents]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kovač Bilić, Lana (2018) Stupanj metilacije gena ASC/TMS1 i MyD88 u uzorcima zdravog tkiva i tkiva karcinoma pločastih stanica grkljana. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krstonijević, Zoran (2018) Učinci pentadekapeptida BPC 157 na posttraumatski osteoartritis koljena u štakora [Effects of pentadecapeptide BPC 157 on post-traumatic knee osteoarthritis in the rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kurtović, Biljana (2018) Procjena analgezije opioidima i neopioidima intermitentnom primjenom i samostalna kontrola pumpom nakon lumbalne diskektomije [Opioid and nonopioid analgesia assessment through intermittent application and patient controlled analgesia pump after lumbar discectomy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

L

Ladić, Agata (2018) Polimorfizam gena tiopurinmetiltransferaze u bolesnika s upalnom bolešću crijeva [Polymorphism of thiopurinementhyltranserase gene in patients with the inflammatory bowel disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ljubičić, Đivo (2018) Povezanost kronične opstruktivne plućne bolesti s povišenim kardiovaskularnim rizikom [The association of chronic obstructive pulmonary disease and elevated cardiovascular risk]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lovrić, Mila and Čajić, Ivana and Petelin Gadže, Željka and Klarica Domjanović, Iva and Božina, Nada (2018) Effect of antiepileptic drug comedication on lamotrigine concentrations. Croatian Medical Journal, 59 (1). pp. 13-19. ISSN 0353-9504

Lulić, Fabijan (2018) Neinvazivna metoda za određivanje parametara matematičkoga modela plućne cirkulacije [Noninvasive method for parameter identification of the mathematical model of pulmonary circulation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Maksimović, Bojana (2018) Utjecaj odgođene funkcije presatka na progresiju kroničnih histoloških promjena u presađenom bubregu [The impact of delayed graft function on progression of chronic histological changes in transplanted kidney]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Marić Bajs, Maja (2018) Kvaliteta propisivanja i racionalnost izvanbolničke potrošnje kardiovaskularnih lijekova u Gradu Zagrebu [The Quality of Prescribing and Rational Outpatient Utilization of Cardiovascular Drugs in the City of Zagreb]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matković, Zinka (2018) Evaluation of nutritional status and physical performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease [Procjena nutritivnog statusa i fizičke sposobnosti bolesnika s kroničnom opstrukcijskom bolešću pluća]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mašić, Silvija (2018) Ekspresija plakofilina 3 u difuznom malignom pleuralnom mezoteliomu [Expression of plakophilin 3 in diffuse malignant pleural mesothelioma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miklić Bublić, Martina (2018) Usporedba djelovanja trajne infuzije i pojedinačnih doza rokuronija u anesteziji za lumbalnu diskektomiju na mišićnu snagu i kvalitetu oporavka bolesnika [Comparison of the effect of continuous infusion and bolus doses of rocuronium during anesthesia for lumbal discectomy on muscle strength and quality of patient recovery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miletić, Daliborka (2018) Obilježja involucijskoga entropija donje vjeđe [Characteristics of involutional lower eyelid entropion]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miletić, Vladimir (2018) Učinak toksina botulinuma tipa – A na nemotoričke simptome u bolesnika s fokalnom distonijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

O

Ostojić, Jelena (2018) Prognostičko značenje izraženosti proteina NEDD9 u transbronhalnim bioptatima u bolesnika s karcinomom pluća [Prognostic significance of NEDD9 in small biopsies of lung cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Pajtak, Alen (2018) Uloga pentadekapeptida BPC 157 i sustava NO u prevenciji incizijskih ventralnih hernija i njihov utjecaj na vlačnu čvrstoću rane [The Role of Pentadecapeptide BPC 157 and NO-system on Incisional Ventral Hernia Prevention and Wound Tensile Strength Impact]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Panek, Marina (2018) Sastav crijevne mikrobiote i čimbenici upale u bolesnika s upalnim bolestima crijeva [Gut microbiota composition and inflammatory markers in IBD patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pauk Gulić, Maja (2018) Uloga pro-angiogenih citokina i njihovih receptora u neovaskularizaciji presađene rožnice [The role of pro-angiogenic cytokines and its receptors in development of corneal neovascularization after penetrating keratoplasty]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavlov, Marin (2018) Inhibitor aktivatora plazminogena 1 u procjeni dugoročnoga ishoda bolesnika s akutnim infarktom srca s elevacijom ST spojnice liječenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [Prognostic value of plasminogen activator inhibitor 1 on long term outcome in patients with acute myocardial infarcton with ST elevation treated with primary percutaneous coronary intervention]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pažur, Vedran (2018) Upalne stanice u stijenci aneurizme trbušne aorte aterosklerotskoga podrijetla [Inflammatory cells in the atherosclerotic abdominal aortic aneurysm]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petković Ramadža, Danijela (2018) Nedostatna aktivnost S-adenozilhomocistein hidrolaze i omjer S-adenozilmetionina i S-adenozilhomocisteina u osoba s trajno povišenom aktivnošću kreatin kinaze [S-adenosylhomocysteine hydrolase deficiency and the ratio S-adenosylmethionine/S-adenosylhomocysteine in patients with persistently increased activity of creatine kinase]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prejac, Juraj (2018) Spolne razlike u osteotropnim elementima u ljudskoj kosi i krvi [Gender dependent differences in osteotrophic elements in human hair and blood]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

R

Raguž, Marina (2018) Učinak perinatalne hipoksijsko – ishemijske encefalopatije na projekcijske puteve moždanoga debla u nedonoščeta [Impact of hypoxic-ischemic encephalopathy on projection pathways of the premature infant brainstem]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ramić, Snježana (2018) Fosforilirani receptor HER-2 kao pokazatelj rezistencije karcinoma dojke na terapiju trastuzumabom [Phosphorylated HER-2 receptor as an indicator of breast cancer resistance to trastuzumab]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rešić, Arnes (2018) Vrijednost određivanja vaskularnoga endotelnoga čimbenika rasta u serumu i bazičnoga čimbenika rasta fibroblasta u urinu u djece s hemangiomima [Importance of determining vascular endothelial growth factor in serum and basic fibroblast growth factor in urine in children with hemangiomas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rešković Lukšić, Vlatka (2018) Poremećaj deformacije miokarda procijenjen dvodimenzijskom studijom deformacije u hipertoničara s hipertrofijom interventrikulskoga septuma u izgonskom traktu lijeve klijetke [Myocardial deformation abnormalities assessed by two-dimensional deformation study in hypertensive patients with basal interventricular septal hypertrophy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Skelin, Marta (2018) Estradiol i signalni putevi regulacije sekrecijske aktivnosti humanog endocerviksa [Estradiol and signaling pathways in the regulation of human endocervix secretory activity]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Sokol Karadjole, Vesna (2018) Opravdanost primjene heparina male molekulske mase u trudnica s nasljednom trombofilijom kao uzrokom opetovanih zadržanih pobačaja [Adequacy of low-molecural-weight heparin prophylaxis in pregnant women with hereditary trombophilia as a cause of recurrent pregnancy loss]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Solak, Mirsala (2018) Pretkazatelji kliničkoga ponašanja adenoma hipofize [Predictors of clinical behavior of pituitary adenomas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Svetina, Lucija (2018) Utjecaj izvantjelesne cirkulacijske potpore na viskoelastična svojstva krvnoga ugruška i funkcije trombocita [Impact of extracorporeal life support on blood clot viscoelastic properties and platelet aggregation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

T

Tomić, Vlatka (2018) Progesteronska potpora žutom tijelu u stimuliranim ciklusima izvantjelesne oplodnje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tomljenović, Dejan (2018) Odnos specifične i nespecifične nosne hiperreaktivnosti u bolesnika sa sezonskim alergijskim rinitisom [Relationship between specific and nonspecific nasal hyperreactivity in patients with seasonal allergic rhinitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Velagić, Vedran (2018) Inducibilnost paroksizmalne fibrilacije atrija nakon krioablacije plućnih vena [Induction studies after cryoablation therapy for atrial fibrillation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Z

Zukanović, Goran (2018) Učinci pentadekapeptida BPC 157, L-NAME i L-arginina na serijski prijelom rebara u štakora. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Č

Črne Fureš, Nataša (2018) Povezanost sindroma niskoga trijodtironina, stanja kronične upale i malnutricije s komorbiditetom i smrtnošću bolesnika u terminalnoj fazi kronične bubrežne bolesti [The correlation between low T3 syndrome, state of chronic inflammation and malnutrition and morbidity and mortality of patients in end-stage renal disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Đ

Đurić, Krešimir Saša (2018) Biomehanička analiza stabilnosti mješovitoga sustava transpedikularnih vijaka i sublaminarnih kukica računalnim modelom konačnih elemenata [Biomechanical stability analysis of transpedicular screws combined with sublaminar hook-rod system using finite element model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ž

Žigman, Tamara (2018) Utjecaj genetičkoga testiranja nasljednoga raka dojke na preživljenje, kvalitetu života i troškove liječenja [The influence of hereditary breast cancer genetic testing on survival, quality of life and treatment costs]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Živković, Krešimir (2018) Učinak lateralne epiziotomije na funkciju zdjeličnoga dna i seksualnu funkciju poslije vaginalnoga porođaja u prvorodilja [Effect of lateral episiotomy on the function of pelvic floor and sexual function after vaginal delivery in primiparas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Thu Mar 21 08:16:51 2019 CET.