Items where Department is "Izvan medicinskog fakulteta" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z | Č | Đ | Ž
Number of items: 51.

A

Anić Jurica, Sonja (2018) Utjecaj prekomjerne tjelesne mase, debljine i visceralne masti na spermiogram i hormonski status [Influence of overweight, obesity and visceral fat on spermiogram and hormonal status]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

B

Barić, Hrvoje (2018) Sustavni pregled i meta-analiza kliničkih pokusa metodama komplementarne i alternativne medicine u liječenju generaliziranoga anksioznoga poremećaja. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Basara, Latinka (2018) Biološki, psihološki i socijalni čimbenici kao predskazatelji zapuha u bolesnika s kroničnim opstrukcijskim bolestima pluća [Biological, psychological and social factors as dyspnea predictors in patients with chronic obstructive respiratory diseases]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Bobuš Kelčec, Iva (2018) Imunohistokemijska izraženost estrogenskih receptora beta u papilarnom karcinomu štitnjače [Immunohistochemical expression of estrogen receptor beta in papillary thyroid carcinoma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Božek, Tomislav (2018) Utjecaj polimorfizama gena za dopamin beta hidroksilazu i katekol-O-metil transferazu na učinkovitost liječenja inzulinom detemir u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti [ The influence of dopamine beta hydroxylase and catechol-O-methyltransferase gene polymorphisms on the efficacy of detemir therapy in patients with type 2 diabetes mellitus]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brajević - Gizdić, Igna (2018) Značaj osobina ličnosti i stilova privrženosti u odabiru supstitucijske farmakoterapije ovisnika o opijatima [The importance of personality traits and attachemt styles in choosing substitution pharmacoterapy in opioid addictive patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Brangan, Sanja and Ivanišić, Martina and Rafaj, Goranka and Rowlands, Gill (2018) Health literacy of hospital patients using a linguistically validated Croatian version of the Newest Vital Sign screening test (NVS-HR). PLOS ONE, 13 (2). e0193079. ISSN 1932-6203

D

Dežmalj Grbelja, Lidija (2018) Analiza refleksa treptaja u oboljelih od multiple skleroze [Analysis of the blink reflex in multiple sclerosis patients]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

E

Ejubović, Emina (2018) Povezanost koncentracije preovulacijskoga i postovulacijskoga progesterona u serumu i ishoda izvantjelesne oplodnje [The relationship between the preovulatory and postovulatory progesterone serum concentration and the outcome of in vitro fertilization]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

G

Gashi, Goneta (2018) The frequency of micronuclei in peripheral blood lymphocytes and buccal exfoliated cells in women with cervical cancer. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

H

Habek, Nikola (2018) Izraženost i učinci urogvanilina u mozgu miša [Expression and effects of uroguanylin in the mouse brain]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

I

Ilić, Katarina (2018) Povezanost sastava gangliozida i izražaja neuroplastina s neurodegenerativnim promjenama [Association of ganglioside composition and neuroplastin expression with neurodegenerative changes]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

J

Jakupi, Xhevat (2018) Molecular Epidemiology of Hepatitis C virus in Prishtina region of Kosovo [Molekularna epidemiologija virusa Hepatitisa C u regiji Priština na Kosovu]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jakšić Jurinjak, Sandra (2018) Povezanost ehokardiografskih pokazatelja funkcije desne klijetke srca i vrijednosti širine distribucije volumena eritrocita u bolesnika sa sustavnom sklerozom [Relationship between echocardiographic right ventricular function parameters and red cell distribution width in patients with systemic sclerosis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jerković Gulin, Sandra (2018) Korelacija histoloških i imunohistoloških svojstava T-staničnoga limfoma kože (Mycosis fungoides) s kliničkom slikom, stadijem i ishodom bolesti u desetogodišnjem razdoblju [Correlation of histological and immunohistochemical properties of T-cell skin lymphoma (mycosis fungoides) with the clinical picture, stage and patient outcome in ten-year period]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Jurin, Maja (2018) Dugotrajno neurološko i kognitivno praćenje prvoga i drugoga dvojajčanoga blizanca. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

K

Kekin, Ivana (2018) Brzina cerebralnoga protoka u bolesnika s prvom psihotičnom epizodom [Velocity of Cerebral Blood Flow in Patients with First Psychotic Episode]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kelava, Lidija (2018) Uloga suvremenih metoda refrakcijske kirurgije u istodobnom oporavku vidne oštrine na blizinu i na daljinu [Role of modern refractive surgery methods in simultaneous recovery of visual acuity at near and distance]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kiđemet-Piskač, Spomenka (2018) Vrednovanje određivanja ukupnih i fosforiliranih tau proteina u likvoru radi razlikovanja Alzheimerove bolesti i vaskularne demencije [Evaluation of measurement of total and phosphorylated tau proteins in cerebrospinal fluid for differentiation of Alzheimer's disease and vascular dementia]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Klobučar, Aleksandra (2018) Povezanost trihotilomanije i poremećaja nedostatka pažnje s hiperaktivnošću u djece i adolescenata [Correlations between Trichotillomania and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in children and adolescents]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Krstonijević, Zoran (2018) Učinci pentadekapeptida BPC 157 na posttraumatski osteoartritis koljena u štakora [Effects of pentadecapeptide BPC 157 on post-traumatic knee osteoarthritis in the rat]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Kurtović, Biljana (2018) Procjena analgezije opioidima i neopioidima intermitentnom primjenom i samostalna kontrola pumpom nakon lumbalne diskektomije [Opioid and nonopioid analgesia assessment through intermittent application and patient controlled analgesia pump after lumbar discectomy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

L

Ladić, Agata (2018) Polimorfizam gena tiopurinmetiltransferaze u bolesnika s upalnom bolešću crijeva [Polymorphism of thiopurinementhyltranserase gene in patients with the inflammatory bowel disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ljubičić, Đivo (2018) Povezanost kronične opstruktivne plućne bolesti s povišenim kardiovaskularnim rizikom [The association of chronic obstructive pulmonary disease and elevated cardiovascular risk]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Lulić, Fabijan (2018) Neinvazivna metoda za određivanje parametara matematičkoga modela plućne cirkulacije [Noninvasive method for parameter identification of the mathematical model of pulmonary circulation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

M

Marić Bajs, Maja (2018) Kvaliteta propisivanja i racionalnost izvanbolničke potrošnje kardiovaskularnih lijekova u Gradu Zagrebu [The Quality of Prescribing and Rational Outpatient Utilization of Cardiovascular Drugs in the City of Zagreb]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Matković, Zinka (2018) Evaluation of nutritional status and physical performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease [Procjena nutritivnog statusa i fizičke sposobnosti bolesnika s kroničnom opstrukcijskom bolešću pluća]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Mašić, Silvija (2018) Ekspresija plakofilina 3 u difuznom malignom pleuralnom mezoteliomu [Expression of plakophilin 3 in diffuse malignant pleural mesothelioma]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miklić Bublić, Martina (2018) Usporedba djelovanja trajne infuzije i pojedinačnih doza rokuronija u anesteziji za lumbalnu diskektomiju na mišićnu snagu i kvalitetu oporavka bolesnika [Comparison of the effect of continuous infusion and bolus doses of rocuronium during anesthesia for lumbal discectomy on muscle strength and quality of patient recovery]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Miletić, Vladimir (2018) Učinak toksina botulinuma tipa – A na nemotoričke simptome u bolesnika s fokalnom distonijom. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

O

Ostojić, Jelena (2018) Prognostičko značenje izraženosti proteina NEDD9 u transbronhalnim bioptatima u bolesnika s karcinomom pluća [Prognostic significance of NEDD9 in small biopsies of lung cancer]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

P

Pajtak, Alen (2018) Uloga pentadekapeptida BPC 157 i sustava NO u prevenciji incizijskih ventralnih hernija i njihov utjecaj na vlačnu čvrstoću rane [The Role of Pentadecapeptide BPC 157 and NO-system on Incisional Ventral Hernia Prevention and Wound Tensile Strength Impact]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pauk Gulić, Maja (2018) Uloga pro-angiogenih citokina i njihovih receptora u neovaskularizaciji presađene rožnice [The role of pro-angiogenic cytokines and its receptors in development of corneal neovascularization after penetrating keratoplasty]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pavlov, Marin (2018) Inhibitor aktivatora plazminogena 1 u procjeni dugoročnoga ishoda bolesnika s akutnim infarktom srca s elevacijom ST spojnice liječenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [Prognostic value of plasminogen activator inhibitor 1 on long term outcome in patients with acute myocardial infarcton with ST elevation treated with primary percutaneous coronary intervention]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Pažur, Vedran (2018) Upalne stanice u stijenci aneurizme trbušne aorte aterosklerotskoga podrijetla [Inflammatory cells in the atherosclerotic abdominal aortic aneurysm]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Petković Ramadža, Danijela (2018) Nedostatna aktivnost S-adenozilhomocistein hidrolaze i omjer S-adenozilmetionina i S-adenozilhomocisteina u osoba s trajno povišenom aktivnošću kreatin kinaze [S-adenosylhomocysteine hydrolase deficiency and the ratio S-adenosylmethionine/S-adenosylhomocysteine in patients with persistently increased activity of creatine kinase]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Prejac, Juraj (2018) Spolne razlike u osteotropnim elementima u ljudskoj kosi i krvi [Gender dependent differences in osteotrophic elements in human hair and blood]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

R

Ramić, Snježana (2018) Fosforilirani receptor HER-2 kao pokazatelj rezistencije karcinoma dojke na terapiju trastuzumabom [Phosphorylated HER-2 receptor as an indicator of breast cancer resistance to trastuzumab]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rešić, Arnes (2018) Vrijednost određivanja vaskularnoga endotelnoga čimbenika rasta u serumu i bazičnoga čimbenika rasta fibroblasta u urinu u djece s hemangiomima [Importance of determining vascular endothelial growth factor in serum and basic fibroblast growth factor in urine in children with hemangiomas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Rešković Lukšić, Vlatka (2018) Poremećaj deformacije miokarda procijenjen dvodimenzijskom studijom deformacije u hipertoničara s hipertrofijom interventrikulskoga septuma u izgonskom traktu lijeve klijetke [Myocardial deformation abnormalities assessed by two-dimensional deformation study in hypertensive patients with basal interventricular septal hypertrophy]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

S

Sokol Karadjole, Vesna (2018) Opravdanost primjene heparina male molekulske mase u trudnica s nasljednom trombofilijom kao uzrokom opetovanih zadržanih pobačaja [Adequacy of low-molecural-weight heparin prophylaxis in pregnant women with hereditary trombophilia as a cause of recurrent pregnancy loss]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Solak, Mirsala (2018) Pretkazatelji kliničkoga ponašanja adenoma hipofize [Predictors of clinical behavior of pituitary adenomas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Svetina, Lucija (2018) Utjecaj izvantjelesne cirkulacijske potpore na viskoelastična svojstva krvnoga ugruška i funkcije trombocita [Impact of extracorporeal life support on blood clot viscoelastic properties and platelet aggregation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

T

Tomić, Vlatka (2018) Progesteronska potpora žutom tijelu u stimuliranim ciklusima izvantjelesne oplodnje. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Tomljenović, Dejan (2018) Odnos specifične i nespecifične nosne hiperreaktivnosti u bolesnika sa sezonskim alergijskim rinitisom [Relationship between specific and nonspecific nasal hyperreactivity in patients with seasonal allergic rhinitis]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

V

Velagić, Vedran (2018) Inducibilnost paroksizmalne fibrilacije atrija nakon krioablacije plućnih vena [Induction studies after cryoablation therapy for atrial fibrillation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Z

Zukanović, Goran (2018) Učinci pentadekapeptida BPC 157, L-NAME i L-arginina na serijski prijelom rebara u štakora. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Č

Črne Fureš, Nataša (2018) Povezanost sindroma niskoga trijodtironina, stanja kronične upale i malnutricije s komorbiditetom i smrtnošću bolesnika u terminalnoj fazi kronične bubrežne bolesti [The correlation between low T3 syndrome, state of chronic inflammation and malnutrition and morbidity and mortality of patients in end-stage renal disease]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Đ

Đurić, Krešimir Saša (2018) Biomehanička analiza stabilnosti mješovitoga sustava transpedikularnih vijaka i sublaminarnih kukica računalnim modelom konačnih elemenata [Biomechanical stability analysis of transpedicular screws combined with sublaminar hook-rod system using finite element model]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Ž

Žigman, Tamara (2018) Utjecaj genetičkoga testiranja nasljednoga raka dojke na preživljenje, kvalitetu života i troškove liječenja [The influence of hereditary breast cancer genetic testing on survival, quality of life and treatment costs]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

Živković, Krešimir (2018) Učinak lateralne epiziotomije na funkciju zdjeličnoga dna i seksualnu funkciju poslije vaginalnoga porođaja u prvorodilja [Effect of lateral episiotomy on the function of pelvic floor and sexual function after vaginal delivery in primiparas]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

This list was generated on Sun Jul 3 20:40:54 2022 UTC.