Povezanost dinamike rasta opsega glave i neurorazvojnih poremećaja u predškolske djece rođene nakon intrauterinog zastoja rasta [The relationship of postnatal head growth dinamics and neurodevelopmental impairment in preschool children born with intrauterine growth retardation]

Šimić Klarić, Andrea (2012) Povezanost dinamike rasta opsega glave i neurorazvojnih poremećaja u predškolske djece rođene nakon intrauterinog zastoja rasta [The relationship of postnatal head growth dinamics and neurodevelopmental impairment in preschool children born with intrauterine growth retardation]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img]
Preview
PDF
Download (1MB) | Preview

Abstract

Intrauterine growth retardation (IUGR) is slowing of fetal growth and fetal inability to achieve his or her genetic growth potential due to adverse intrauterine conditions. IUGR increases perinatal mortality as well as a neonatal morbidity, but usually many minor neurodevelopmental disorders occur after IUGR, especially in the motor skills domain, language and speech development, and cognitive functions. In this study we investigated term children with asymmetrical IUGR. Aim: The aim of this study is assessment of motor, cognitive and language development and impact of postnatal head growth in preschool children born with asymmetrical intrauterine growth retardation. The aim is also to investigate mutually relationship between motor, cognitive and language variables. Methods: Examinees were born at term with birth weight below the 10th percentile for gestational age, parity and gender, mean age six years, four months at last assessment. Exclusion criteria were central nervous system infections, chromosomopathies, congenital infections, major malformations, severe asphyxia and the presence of recognisable genetic syndromes. The control group was matched according to chronological and gestational age, gender and maternal education with 50 children in each group. Biometric parameters collected for both groups of children were birth weight, birth length, head circumference (HC), current body weight, present height and current HC. Touwen neurologic examination was performed for the motor development assessment. For cognitive development assessment, Developmental Test Čuturić, Imitative Hand Positions and Test of Visual Attention from a Developmental Neuropsychological Assessment were performed. For the assessment of language development Reynell Developmental Language Scale, the Naming test, Articulation test and Mottier test were performed. Cephalization index presenting the ratio between head circumference at birth and birth weight, were analysed. It is the result of the brain sparing process during adverse intrauterine conditions. Results: Anthropometric parameters (weight (p=0.002), height (p=0.001) and HC (p<0.001)) were significantly lower in IUGR than in control group. There were statistically significant differences (p<0.05) between two groups in motor variables, developmental quotient, imitative hand position test, language comprehension, total expressive language (vocabulary, structure, content), naming skills, nonwords repetition and articulation. Eight statistically significant discriminative variables for determining group membership were noticed, included fine motor skills, associated movements, posture, coordination, quality and quantity of movements, phonological help for naming and dyskinesia. Fine motor skills had the most discriminative power. Head growth in centimeters (difference between birth HC and HC in preschool age) was significantly correlated with comprehension and muscle power. Other correlations with head growth in centimeters did not reach significance. Statistically significant positive correlations were found between relative growth of the head [(Actual head circumference – head circumference at birth) / (Body weight – birth weight)] and language outcome, motor outcome, developmental quotient and imitative hand position. Children with neonatal complications had lower results (p<0.05) in coordination, visual function, language comprehension, total expressive language and articulation. IUGR children with current HC below or on the 10th centile had poorer outcome in majority of motor variables, developmental quotient, visual attention, language structure, phonological help for naming and articulation. Separate analysis comparing children with BW below the fifth percentile (N=37) against IUGR group with cut off at the 10th centile (N=13) showed a significant difference in posture, balance and nonwords repetition. Analysis of correlation between variables have shown statistically significant correlations between many variables in each group of variables, as well as between groups. Cephalization index was significantly correlated to fine motor skills, muscle power, language structure and time for naming. There were statistically significant positive correlation between anthropometric parameters (BW and birth length, HC at birth, actual body weight and height, and actual HC) and language measures, most of motor variables and imitating hand position function. Conclusion: This study have been researched neuropsychological and language development of preschool children with IUGR which were all born at term so other reasons for their developmental delay, like prematurity, were excluded. IUGR has a negative impact on neurocognitive and language development which is evident in preschool years. Slow postnatal head growth is correlated with poorer language, motor and cognitive outcome. IUGR has a negative effect on neurological development with a synergistic influence of neonatal complications. Neonatal complications were negatively correlated motor and language outcome. Fine motor skills have the most discriminative value. Our results suggest that long term prenatal reprogramming in children with IUGR of the central nervous system in utero brings out slow postnatal head growth that results in changes of brain structures which are important for neurocognitive and language development. Neurodevelopmental difficulties could have a negative impact on IUGR children's school achievement, so it is very important to monitor their development and enable early therapeutic intervention as necessary.

Abstract in Croatian

Intrauterini zastoj rasta (IUGR) znači usporenje u rastu fetusa i nemogućnost fetusa da dostigne svoj genetski potencijal rasta zbog nepovoljnih intrauterinih uvjeta. IUGR povećava perinatalnu smrtnost kao i neonatalno pobolijevanje, ali najčešće se nakon IUGR javljaju mnoga blaga neurorazvojna odstupanja, posebno u području motorike, razvoja jezika i govora te kognitivnih funkcija. U ovom istraživanju proučavali smo djecu s asimetričnim IUGR. Cilj: Cilj je ovog istraživanja procjena motoričkog, kognitivnog i jezično-govornog razvoja i utjecaja postnatalnog rasta glave u predškolske djece rođene s asimetričnim IUGR. Cilj je također istražiti međusobnu povezanost između motoričkih, kognitivnih i jezičnih varijabli. Metode: Ispitanici su donešena djeca s porođajnom masom manjom od 10.centila za gestacijsku dob, spol i paritet, srednje dobi šest godina i četiri mjeseca kod zadnjeg pregleda. Kriteriji isključivanja bile su infekcije središnjeg živčanog sustava, kromosomopatije, kongenitalne infekcije, velike malformacije, teška asfiksija i prisutstvo genetskih sindroma. Ispitanici kontrolne skupine ujednačeni su s obzirom na kronološku i gestacijsku dob, spol i stupanj obrazovanja majke. U svakoj je skupini bilo 50-oro djece. Biometrijski parametri koji su mjereni bili su porođajna masa, porođajna duljina, opseg glave, aktualna tjelesna težina i visina te opseg glave. Neurološki pregled po Touwenu korišten je za procjenu motoričkog razvoja. Za procjenu kognitivnih funkcija kortišteni su Razvojni test Čuturić, test oponašanja položaja ruku i test vidne pažnje iz baterije neuropsihologijskih testova NEPSY. Za procjenu jezično-govornog razvoja korišteni su Reynell razvojne ljestvice govora, test artikulacije, test imenovanja i test ponavljanja logatoma. Analiziran je indeks cefalizacije koji predstavlja odnos između opsega glave kod rođenja i porođajne težine, a rezultat je poštede mozga tijekom nepovoljnih intrauterinih uvjeta. Rezultati: Antropometrijski su parametri [težina (p=0.002), visina (p=0.001) i opseg glave (p<0.001)] značajno nižih vrijednosti kod djece s IUGR nego u kontrolnoj skupini djece. Prisutne su statistički značajne razlike između dvije grupe djece u motoričkim varijablama, kvocijentu mentalnog razvoja, oponašanju položaja ruku, razumijevanja jezika, (sadržaj, rječnik, struktura govora), zatim u imenovanju, ponavljanju logatoma i izgovoru. Osam varijabli statistički značajno razlikuje skupinu djece s IUGR od kontrolne skupine djece. One uključuju finu motoriku, količinu asociranih pokreta, stav tijela, koordinaciju, količinu i kvalitetu pokreta, fonološku pomoć kod imenovanja i diskineziju. Fina motorika je varijabla koja najbolje razlikuje dvije skupine djece. Porast opsega glave (razlika aktualnog opsega glave u centimetrima i opsega glave kod poroda) značajno je povezana s razumijevanjem i grubom mišićnom snagom. Ostale povezanosti varijabli s porastom glave u centimetrima nisu dosegle statističku značajnost. Statistički značajna povezanost uočena je između relativnog porasta opsega glave s obzirom na porast tjelesne mase [(aktualni opseg glave – opseg glave pri porodu ) / (aktualna tjelesna masa –porođajna masa)] s jezično -govornim razvojem, motoričkim ishodom, kvocijentom mentalnog razvoja i oponašanjem položaja ruku. Djeca s IUGR koja su imala novorođenačke komplikacije imala su lošiju koordinaciju, vidnu funkciju, razumijevanje i ekspresiju jezika te izgovor. Djeca s IUGR koja su imala aktualni opseg glave manji od 10.centila imala su lošiji ishod u većini motoričkih varijabli, kvocijentu mentalnog razvoja, vidnoj pažnji, strukturi govora, fonološkoj pomoći kod imenovanja i izgovoru. Analiza djece čiji je aktualni opseg glave bio manji od 5.centila (N=37) u odnosu na djecu čiji je opseg glave manji 10.centila (N=13), pokazala je statistički značajnu razliku u stavu tijela, ravnoteži i ponavljanju logatoma. Analiza povezanosti između skupina varijabli pokazala je statistički značajne povezanosti između brojnih varijabli u istoj grupi varijabli, kao i između grupa. Indeks cefalizacije bio je značajno povezan s finom motorikom, grubom mišićnom snagom, strukturom govora i vremenom potrebnim za test imenovanja. Postoje statistički značajne pozitivne povezanosti između antropometrijskih parametara (porođajna masa i duljina, opseg glave pri porodu, aktualna težina, visina i opseg glave) i jezičnih mjerenja, većine motoričkih varijabli i funkcije oponašanja položaja ruku. Zaključak: Ovo se istraživanje bavilo neuropsihologijskim i jezično-govornim razvojem predškolske djece s IUGR koja su rođena u terminu, pa su drugi razlozi za neurorazvojna odstupanja, kao što je nedonešenost, isključeni. IUGR ima negativni utjecaj na neurokognitivni i jezično-govorni razvoj koji je vidljiv u predškolskoj dobi. Usporen postnatalni rast glave je povezan sa slabijim razvojem govora, motorike i kognitivnih funkcija. Novorođenačke komplikacije djeluju sinergistički s negativnim utjecajem IUGR, te su povezane s lošijim razvojem jezika i motorike. Varijabla koja najviše razlikuje dvije skupine djece je fina motorika. Naši rezultati pretpostavljaju da prenatalno reprogramiranje središnjeg živčanog sustava dovodi do usporenog postnatalnog rasta glave, što ima za posljedicu promjene moždanih struktura koje su značajne za neurokognitivni i jezični razvoj. Neurorazvojne poteškoće mogu negativno utjecati na školski uspjeh djece s IUGR, pa je važno pratiti njihov razvoj kako bi se moglo na vrijeme poduzeti mjere rane intervencije.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Mejaški-Bošnjak, Vlatka
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 118
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Šimić Klarić, AndreaUNSPECIFIED
Date: 31 May 2012
Date Deposited: 28 May 2014 12:05
Last Modified: 28 May 2014 12:05
Subjects: WQ Obstetrics > WQ 200-212 Pregnancy
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/2127

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year