Profesionalna etička osposobljenost kao instrument za vrednovanje etičnosti i etičke osposobljenosti studenata medicine [Professional ethical competences questionnaire as a tool for evaluating medical students' professional ethical competences]

Murgić, Lucija (2017) Profesionalna etička osposobljenost kao instrument za vrednovanje etičnosti i etičke osposobljenosti studenata medicine [Professional ethical competences questionnaire as a tool for evaluating medical students' professional ethical competences]. PhD thesis, Sveučilište u Zagrebu.

[img] PDF
Download (3MB)

Abstract

Aim: This research was conducted with the main aim to develop an instrument for the assessment of medical students’ professional ethical competences in patients’ autonomy issues and to analyze trends in ethical competences among medical students in different years, according to their socio-demographic characteristics and desired specialization. Material and methods: Research was performed in two phases. First, qualitative research was conducted by means of six focus group discussions held in the years 2012 and 2013 in Croatia. Focus groups were held separately with each of the following: first year and final (6th) year medical students, physicians engaged in medical ethics education, physicians practicing in a clinical hospital, family medicine residents and individuals representing patients with chronic disease. Obtained data were used to construct the instrument Professional Ethical Competence Questionnaire (acronym: PECQ ). Subsequently, PECQ was administered to medical students of Zagreb School of Medicine: 1st year (N=291), 3rd year (N=121) and 6th year (N=124). Results: Qualitative results show that ethical problems regarding patients’ autonomy issues are frequent in clinical practice. Medical education should deal with these issues appropriately. Quantitative analysis of the PECQ Instrument revealed that different styles can be identified in dealing with patient autonomy issues. Each question should be analyzed separately in line with the clinical context described in the vignette. Nevertheless, the most frequent style in medical decision taking was patient understood as a partner. The least frequent style was defensive/legalistic approach to the patient. Differences in students’ answers were found according to their year of study, sex, desired specialization and place of growing up. No differences were found in relation to parents’ education, age and religiosity. Conclusion: PECQ is an applicable and useful instrument to assess medical students’ professional ethical competence in patients’ autonomy issues.

Abstract in Croatian

Cilj istraživanja je bio razviti takav instrument za procjenu profesionalne etičke osposobljenosti studenata medicine koji bi bio pouzdan, valjan i primjenjiv u praksi te ga primijeniti na studente medicine različitih godina. Specifični ciljevi istraživanja su: ispitati promjene u profesionalnoj etičkoj osposobljenosti studenata medicine od 1. do 6. godine, usporediti razinu profesionalne etičke osposobljenost sa socio-demografskim osobinama studenata (spol, godina studija, stručna sprema roditelja, mjesto odrastanja), usporediti razinu profesionalne etičke osposobljenost sa željenom specijalizacijom, usporediti razinu profesionalne etičke osposobljenost sa stupnjem religioznosti mjerenim Upitnikom DUREL (eng. Duke University Religion Index) te usporediti razinu profesionalne etičke osposobljenosti dobivene Instrumentom PEO s ostalim etičkim parametrima (moralno rasuđivanje, etička osjetljivost, teorijsko znanje). Materijali i metode: Istraživanje je provedeno u dvije faze između kojih je sastavljen Instrument za procjenu profesionalne etičke osposobljenosti u medicini (PEO). Prvi, kvalitativni dio istraživanja proveden je metodom fokus grupa koje su održane 2012. i 2013. godine. Sudionici su bili odvojeno; 1) studenti prve godine medicine Sveučilišta u Zagrebu (SM1, 10 sudionika); 2) studenti šeste godine medicine Sveučilišta u Zagrebu (SM2, 9 sudionika); 3) nastavnici koji sudjeluju u nastavi iz medicinske etike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ME, 8 sudionika); 4) specijalizanti obiteljske medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (OM, 9 sudionika); 5) liječnici kliničari iz KBC-a sestre Milosrdnice (BS, 11 sudionika) te 6) predstavnici pacijenata, članovi Hrvatske udruge mijasteničara, Zagreb (KP, 9 sudionika). Ukupno 56 sudionika koji su odgovarali na unaprijed pripremljena ista pitanja. Audio zapisi su transkribirani te analizirani (metodom usmjerenog pristupa analize sadržaja) sukladno istraživačkom pitanju - kako ispitanici razmišljaju, doživljavaju i postupaju u etičkim dilemama iz područja autonomije pacijenata - s ciljem sastavljanja upitnika za ispitivanje profesionalne etičke osposobljenosti studenata. Nakon sastavljanja Instrumenta PEO i analize njegovim metričkih osobina slijedilo je drugi, kvantitativni dio istraživanja. To je istraživanje provedeno među studentima medicine 1. godine (N=291), 3. godine (N=121) i 6. godine (N=124) na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2015/16. Obrazac za ispunjavanje koji je davan studentima u svom je uvodnom dijelu sadržavao kratki opis istraživanja i prostor za upisivanje socio-demografskih osobina (spol, dob, godina studija, stručna sprema majke i oca) te željene specijalizacije. Novo sastavljenom Instrumentu PEO-u (Prilog 1) pridodana je hrvatska verzija Upitnika DUREL (eng. Duke University Religion Index) koji se sastoji od 5 pitanja. Podaci su analizirani primjerenim metodama statističke analize te su rezultati interpretirani na razini statističke značajnosti od p≤0,05. Rezultati: Rezultati kvalitativnog istraživanja provedenog u fokus grupama liječnika obiteljske medicine, liječnika kliničara, studenata medicine, nastavnika medicinske etike i pacijenata pokazuju da su etički problemi vezani uz autonomiju pacijenta česti u kliničkoj praksi (kršenje liječničke tajne, problemi s priopćavanjem dijagnoze, neprikladno dobivanje informiranog pristanka). Studenti i liječnici smatraju kako se navedene sposobnosti mogu steći prikladnim oblicima edukacije te smatraju potrebnim posvetiti veću pažnju tim temama kroz studij i nakon njega. Novo razvijeni Instrument za procjenu profesionalne etičke osposobljenosti u medicini (akronim: PEO), izrađen prema rezultatima kvalitativnog istraživanja, pokazao se sadržajno validnim i primjenjivim u prepoznavanju stilova donošenja odluka u različitim etičkim dilemama vezanim uz autonomiju pacijenta. Primjena Instrumenta PEO pokazala je da svako pitanje treba zasebno analizirati, jer profesionalno etičko ponašanje ovisi o kontekstu djelovanja. Primjena Instrumenta PEO pokazala je sličnosti i razlike u stilovima donošenja etičkih odluka kod studenata medicine s obzirom na godinu studija, njihova socio-demografska obilježja i željenu specijalizaciju; a) Svi ispitanici (studenti 1., 3. i 6. godine studija) najčešće iskazuju stil odlučivanja pacijent-suradnik, a najrjeđe obrambeno/legalistički stil. Studenti 6. godine studija češće od ostalih biraju ponašanje prema smjernicama. U pojedinačnoj analizi odgovora, u pitanjima pod brojem 1, 2, 5, 6, 7, 8, 17 i 20 koja se odnose na različite stilove odlučivanja u etički zahtjevnim profesionalnim situacijama, te u pitanjima 9 i 10 koja se odnose na priopćavanje teške dijagnoze, zamijećena je statistički značajna razlika s obzirom na godinu studija (p≤0.05); b) Među studentima postoji razlika u preferencijama stilova prema spolu. Studenti češće pokazuju obrambeno ponašanje/legalistički stil te paternalistički stil, dok studentice češće preferiraju stil pacijent suradnik. Stil smjernice statistički je značajno povezan s njihovom dobi te se njenim povećanjem povećava i preferencija tog stila. Školska sprema roditelja i mjesto odrastanja ne pokazuju razlike među skupinama. U pojedinačnoj analizi odgovori na pitanja 1, 2, 4, 6, 8, 14 i 20, koja se odnose na stilove odlučivanja u etički zahtjevnim profesionalnim situacijama te na pitanje 19 koje se odnosi na priopćavanje teške dijagnoze pokazuju statistički značajnu razliku prema spolu (p≤0.05). Pitanja 9 i 19 koja se odnose na priopćavanje teške dijagnoze pokazuju značajnu razliku u odgovorima studenata s obzirom na mjesto njihovog odrastanja (p≤0.05); c) Studenti sa željenom specijalizacijom iz kirurgije češće biraju paternalistički stil u odnosu na ostale studente. Za stil pacijent suradnik studenti koji bi željeli specijalizirati kirurgiju postižu statistički značajno niže rezultate u odnosu na ostale studente. U pojedinačnoj analizi, u pitanjima 8, 17 i 20 vidljiva je značajna razlika u stilovima odlučivanja s obzirom na željenu specijalizaciju studenta (p≤0.05). Primjena Upitnika DUREL o religioznosti pokazala je da nema statistički značajne razlike u stilovima odlučivanja s obzirom na njegove prve dvije varijable koje se promatraju odvojeno, kao ni za ostatak testa. Etički profesionalno ponašanje obuhvaća više razina promatranja; od prepoznavanja da etički problem postoji, preko prikladnog rasuđivanja do primjerenog djelovanja. Osposobljavanje studenata u tom području zahtjeva kontinuiranu teorijsku i praktičnu naobrazbu, uzorne modele ponašanja i neprestanu evaluaciju različitim modelima. Instrument PEO prikladan je za korištenje među studentima medicine u svrhu njihovog praćenja, posebno s obzirom na godinu studija, spol i željenu specijalizaciju. Njegova dodatna uloga je u promociji profesionalnih etičkih vrijednosti vezanih uz autonomiju pacijenata. Potrebno je djelomično modificirati Instrument PEO te ga primijeniti i u drugim medicinskim sredinama. Zaključak: Instrument za vrednovanje profesionalne etičnosti i etičke osposobljenosti studenata medicine (akronim: PEO) primjenjiva je i korisna metoda za procjenu i praćenje profesionalne etičke osposobljenosti studenata medicine u etički dvojbenim situacijama koje se odnose na autonomiju pacijenta.

Item Type: Thesis (PhD)
Mentors:
Mentor
Pavleković, Gordana
Departments: Izvan medicinskog fakulteta
Depositing User: dr.med. Helena Markulin
University: Sveučilište u Zagrebu
Institution: Medicinski fakultet
Number of Pages: 118
Status: Unpublished
Creators:
CreatorsEmail
Murgić, LucijaUNSPECIFIED
Date: 15 September 2017
Date Deposited: 18 Jan 2019 10:21
Last Modified: 18 Jan 2019 10:21
Subjects: /
Related URLs:
    URI: http://medlib.mef.hr/id/eprint/3070

    Actions (login required)

    View Item View Item

    Downloads

    Downloads per month over past year